Projekt Sioma X má za “úkol”, nebo můžeme říci, že jeho podstata spočívá v tom, vésti jednotlivé uživatelé, jakožto jednotlivá vědomí v daném čase a prostoru k uvědomění si sebe sama a své vlastní životní stezky, pro kterou se zde rozhodli k projevu sebe sama v rámci celistvé struktury, jenž nazýváme život, existence, jsoucno, jenž je vždy v harmonickém nastavení vůči každému svému projevu.

Životní moudrost definuje život každého člověka. Je-li člověk vychováván v životní moudrosti, pak životní moudrost naplňuje jeho život. Je-li člověk vychováván v nevědomí skutečnosti, pak je v nevědomí skutečnosti daný člověk “uvězněn” do té doby, dokud on sám danou prožívanou skutečnost nepřijme a nepřevezme svou zodpovědnost do svých vlastních “rukou”, a nezačne aktivně konati to, co právě v danou chvíli považuje za naplňující.

Klíčové v tomto projektu je napojení se na svou vlastní podstatu. Je zde mnoho cest, jak přijmout skutečně celistvé vědomí jako součást sebe sama, součást projevu v tomto prostředí, avšak nejdříve je vždy potřeba opustit veškerá dogmata, která utvářely doposud náš život. Jakmile opustíme svá dogmata, staneme se celistvými, avšak k tomu vede “dlouhá” stezka, která otevře nám nové brány poznání, které doposud uzamčeny byly.

Marek Szweda
~ Zakladatel projektu Sioma X ~

~ Tři perly projektu ~

~ Trojí základ ~

~ VYDÁNÍ KNIH ~

Nebát se změn

Skrze pochopení principu změny dosáhnout povznesení nad jakékoliv strasti, neboť dosáhnete-li a přijmete-li danou zkušenost, můžete s ní poté libovolně nakládat a měnit ji. Prvním krokem je však přijetí všeho, co jest, jako součást života a tedy sebe sama.

Být sám sebou

Být v souladu sám se sebou znamená obsáhnout vše, co člověka tvoří, ať už je to podvědomí, vědomí, nadvědomí - mysl, srdce, tělo - nebesa a zemi - do jednoho kompletního a celistvého obrazu sebe sama, kdy nebude co oddělovat, nýbrž vše bude tak, jak má býti.

Poznávat a prožívat

Mnozí považují své lidské prožitky - zkušenosti - jako něco, co jim má ublížit. Však kdo pochopí a přijme život ve své podstatě, objeví to, že každá zkušenost je dar, jak se posunout zase o kousek dále v poznání toho, co život ve skutečnosti jest a co nabízí nám do naší životní pouti.

~ Tři duchovní mudrci ~

~ Trojí mystérium ~

~ VYDÁNÍ KNIH ~

“Život nabízí každému nepřeberné množství možností, které jen on sám na základě své svobodné vůle přijme do života, nebo je nechá plout na vlnách času a prostoru života samotného.”

“Zde nabízí se Vám neuvěřitelné možnosti, neboť až stane se neuvěřitelné uvěřitelným, poté otevírá se ona brána poznání, jenž přináší dary nejvyšší.”

Ryzost

Životní touhy každého vedou tam, kam ve skutečnosti patří. Jde-li člověk po stezce štěstí jakožto naplněnosti životem, pak dojde osvícení.

Síla změny

Stejně jako Slunce naplňuje svým svitem každý kout universa, buďte silou změny tam, kde Vy toužíte projevit se a pozměnit to, co stálé zdá se býti.

Býti změnou

Jako když fénix povstane z popela, proměňte sebe sama z prachu do podoby Vám nejbližší - Vy máte moc pozměnit sebe sama v to, kým toužíte býti. Využijte toho.

Lehkost

Prožívat svůj život, jako když listí ve větru padá ze stromu a následuje proud života skrze posvátnou stezku, jenž v souladu s životem jest.

Lidskost

Býti člověkem ... Však každý měl by odpovědět si sám sobě, co znamená jím býti, neboť definice člověka tvoří to, kým ve skutečnosti člověk jest.

Býti posvátným

Co znamená pro tebe býti posvátným? Znamená to býti svatým? Znamená to býti sám sebou? Znamená to studovat v chrámech? ... Kdepak! 😉 Jen Vy znáte odpověď! 😉

Rovnováha

Býti špatným? Býti dobrým? Co však toto znamená?! Buďte takoví, jací chcete býti, neboť posvátnost Vašeho bytí ve světě je ve Vašich rukou.

Umění harmonie

Býti tichým, býti součástí života je spojeno také s přijímáním toho, co život právě nyní přináší Vám. Buďte těmi, jenž svým klidem projeví moudrost svou.

Býti součástí

Už nyní tvoříte společně se všemi tento svět, kde právě nyní jste. Přidejte se tam, kde právě nyní přidat se chcete, neboť tvořit v harmonii s ostatními je snem nejvyšším.

„Projekt Sioma X. byl kdysi dávno společenstvím, jehož členové věnovali se učení poznání prapodstaty bytí a skrze aktivní využití těchto poznatků v průběhu jejich cest poznávali sebe sama a samotnou podstatu života skrze jejich vlastní jedinečné životní cesty.

Projekt Sioma X. byl a neustále je posvěcen energií Otce-Zdroje, jakožto základní výukový program, jenž v kompletním zápisu umožní uživatelovi vymanit se z pout nevědomosti aktivním poznáním skrze vědomou cestu konání.

Marek, jakožto zakladatel tohoto společenství, má nyní v této době, v této inkarnaci, možnost a z toho i vyplývající povinnost, poskytnout to, co tento projekt přináší lidem tady a teď. Neboť energie, kterou tento projekt ve své podstatě obsahuje, umožní lidem aktivně napojit se na potenciál, jenž je skrze aktivní využívání nespočetnými vědomími a jejich nespočetnými inkarnacemi, projevy po celém světě, posilován. Tak jest.“

Mistr Toruka

Patron projektu SIOMA X ~

~ PŘIJMI SVOU CELISTVOST ~

Marek Szweda

Marek Szweda
+420 720 380 694

Szweda.marek.1995@gmail.com

Údaje podnikání:
IČO: 071 13 706, neplátce DPH
Karviná-Ráj, Samoty 116/1, 734 01