"FILOSOFIE, JENŽ UMOŽŇUJE OBSÁHNOUT JIŽ POZNANÉ A ZÁROVEŇ DOSUD NEPOZNANÉ JE SKUTEČNOU FILOSOFIÍ APLIKOVATELNOU PRO ŽIVOT."​

Úvod mé cesty k filosofii

~ Co je to filosofie ~

Když se podíváme na obecně využívanou slovotvorbu tohoto slova, objevíme “filein” a “sofía” jež společně vyznačují
“MILOVAT MOUDROST”

Za mne filosofie je něco, co jest součástí našeho života – ať už v úrovni vědomého, či nevědomého projevu sebe sama. Jakmile začínáme zkoumat život, začínáme spolu s ním zkoumat i sebe sama jakožto jeho nedílnou součást. Moudrost prohlubuje se neustále s každou zodpovězenou otázkou, na kterou se však naváží další a další otázky, jenž dávají možnost ještě hlubšího pochopení. Však kdo dojde svou otázkou k jádru samotného bytí, toho čeká odpověď formou nevídanou.

Otázka, ke které jsem došel já sám, by zněla zřejmě takto:
“JSEM-LI SOUČÁSTÍ ŽIVOTA, V JAKÉM ROZSAHU MOHU URČOVAT JEHO PODOBU?”

Tato stránka slouží pouze jako pomocné schéma k dovysvětlení filosofických systémů, které popisují jednotliví mudrci života: Toruka, Etiops a Itaniel I., aby Vám tak jednotlivé informace obsažené v jednotlivých spisech dávaly smysl a mohli jste si tak představit celistvý filosofický systém, jenž spojuje nejen ony informace v knihách, dalších filosofických spisů významných autorů, ale také Vaše vlastní zkušenosti a pohledy na svět do jediné celistvé filosofie, která stane se Vaší vlastní učebnicí života.

Marek Szweda

TŘI UVĚDOMĚNÍ PŘED ZAČÁTKEM STUDIA

~ Principy životní filosofie ~

Metafory jako základ

Jakákoliv filosofie, ať už je to filosofie pradávných civilizací, nebo nejmodernějších fyziků, je to vše tak proměnné, tak variabilní na základě toho, kdo a v jakém čase se o danou filosofii zajímá. Je velmi těžké poskytnout pohled na život tak, aby mu porozuměli naprosto všichni - proto jsou mnohdy využívané různé metafory, jakožto vyjádření v obrazech, které většina dokáže přijmout a poté ony metafory rozklíčovat na samotné jádro oné myšlenky.

Příběh sebe sama

Abychom mohli bavit se o vzniku života, abychom mohli bavit se o tom, co život ve skutečnosti jest a co nám nabízí, musíme obsáhnout v této filosofii nás samotné jakožto jeho nedílnou součást, neboť bavit se o životě, jehož nejsme součástí, to by bylo filosofií, jenž by nebyla aplikovatelná na tento prožívaný život a tedy je zcela irelevantní. Buďte těmi, jenž se přímo své vlastní životní filosofie účastní a sami ji svým vlastním životem definujte.

Smysl života

Každý člověk má svou vlastní životní filosofii, která určuje to, jakým pohledem se dívá na právě prožívanou skutečnost. Jakmile člověk nevěnuje se životu, život sám začne daného člověka definovat. Proto buďte těmi, jenž poznávají a následně tvoří si svou vlastní životní filosofii a spolu s tím i svůj život tak, aby Vám to dávalo smysl a naplňovalo by Vás to životem. Neboť nikdo Vám smysl žít nedá, ten si musíte stanovit Vy sami a naplnit tak svůj šálek tím, po čem sami toužíte.

“Býti ten, kdo ví”

“Býti ten, kdo prožívá”

“Býti ten, kdo vede”

“Pochopení jednotlivých částí sebe sama vede člověka k tomu, že obsáhne všechny své části v rámci jednoho kompletního a celistvého Já, kterým JE.”

Pochopení sebe sama umožňuje nám pokračovat k pochopení sebe sama ve spojení s celkem – tedy životem v celé své podstatě a odpovědět si tak na otázku toho, co život jest.

Informační rovina

Supervědomí

Projev Aetheru v Universu

Svět – souhra všech vědomí

“Jsoucno je jako hraný orchestr s nekonečně mnoha hráči, jenž hrají své melodie tak, jak nejlépe dokáží. Pochopíte-li jsoucno, pochopíte i své místo v něm.”

“Integrujete-li sebe sama ve spojení s celkem do Vaší životní filosofie, pak můžete zkoumat jednotlivé dílčí části tvořící celistvý život a obohacovat tak jednotlivé úrovně svou vlastní esencí života.”

 

“Uvědomte si jeden aspekt, po kterém právě nyní nejvíce toužíte z celé své podstaty, a věnujte mu svůj čas, svou přízeň, poté obohatí Vás tak, jako když ovoce ze stromu poskytne Vám vláhu, výživu a naplněnost životem, která změní Váš pohled na svět.”

“Země je jako škola nejvyšší – škola v lunaparku, kde studenti se učí, ale také mohou si hrát a bavit se společně se všemi ostatními studenty. Záleží na každém, čemu se právě nyní věnuje, že?! ;)”

Uvědomění

Na počátku bylo slovo

Prožitek

Slovo stalo se skutečností

Zkušenost

Skutečnost stala se základem života

Tvorba

Život vytváří další slova

Sounáležitost

Slova začínají zníti společně

Spolupráce

Společná slova začínají zníti v melodii

Znalost

Melodie již začíná dávat smysl

Participace

Smysl naplňuje onu melodii esencí života

Celistvost

Melodie se tak krásně rozeznívá a přece již odeznívá, stejně jako ono slovo, jenž bylo na počátku toho všeho...

Schématický postup života

~ Cesta životem v hlavních bodech ~

I.
Záměr hledat pravdu

Za jakýmkoliv projevem v našem životě je vždy nejdříve přijatá myšlenka - záměr. Přijmeme-li do svého života onu konkrétní myšlenku - tedy hledat podstatu sebe sama - tedy objevovat onu PRAVDU, pak se vydáváme na stezku, která obsahuje moudrost oné Pravdy.

II.
Poznání sebe sama

Skrze jednotlivé záměry, ať už je to záměr hledat pravdu, hledat sebe sama, hledat podstatu života, nebo třeba dosáhnout mistrovství v tom, čemu se věnujete a co milujete, to vše vede Vás k tomu, že skrze dílčí aspekty života poznáváte sebe sama.

III.
Poznání celku

Jakmile uvědomíte si sebe sama, začínáte si uvědomovat také spojitost sebe sama se vším, co jest. Jakmile procitnete z vlastního kokonu bytí, prozáříte svou esencí do celého Jsoucna, čímž objevujete posvátnost spojení všeho se vším, projevu všeho ve všem.

IV.
Povznesení (osvícení)

Projev své nejryzejší podstaty bytí právě v daném projevu života samotného. To je to, co osvícení ve své podstatě ve své nejvyšší podobě jest. Jakmile člověk osvícen jest, poté skrze své "posvátné" akty konání začíná býti harmonickým konatelem změn.

V.
Šíření pravd a podpora ostatním

Uvědomíte-li si podstatu života, uvědomíte-li si sami sebe ve spojení s celkem, pak konáte v rámci celku to, co dle Vaší nejryzejší podstaty bytí považujete za správné.

Ne dobro, ne zlo - nýbrž to, co ryzím jest!

VI.
Ukončení inkarnace

Ukončení inkarnace? Co to ve své podstatě znamená? ... Těžko říci, drazí přátelé, neboť každého konec inkarnace znamená zcela něco odlišného, neboť každý se poté vydává tam, kam touží jít. Kdo nepoznal sebe sama v rámci svého života, ten nepoznal nikdy sebe sama a neví, po čem ve skutečnosti celou svou podstatou touží.

Buďte tedy těmi, kteří znají sebe sama a tvořte si svůj vlastní osud, svůj život, svůj projev formou, která skutečně naplní Váš šálek doplna onou neuvěřitelnou esencí života.

VOLBA ŽIVOTNÍ CESTY JE VYOBRAZENÍM VŮLE

~ Cestovatel v hlavní roli ~

~ DUCHOVNÍ MOUDROSTI ~

Duchovní průvodce na cestě za sebepoznáním ~ DUCHOVNÍ NADHLED ~ Úvod spisu Pro chystanou knihu duchovního průvodce Istara Sha Proud přitéká. Ano, mnoho informací zde …

Své vlastní desatero jako naše vlastní vytvořená pravidla, která nás vedou v našem každodenním životě, abychom mohli žit naplněný život a mohli jsme svobodně rozvíjet své vlastní vědomí.

„Ptáci – vím, že dovedou létat; ryby – vím, že dovedou plavat; divoké zvíře – vím, že dovede běhat. Ale nechápu, jak dokáže drak létat s větrem a oblaky a vystupovat do nebe. Dnes jsem spatřil Lao-c´a; myslím, že je roven draku.“

Energetické implantáty jsou skvělými nástroji k dosažení určitého pokroku v našich životech. Je to něco, co nám může pomoci soustředit se a potlačit naše energetické bloky a oživit celý energetický systém.

Uzdravování naší duše je jedním z nejlepších aspektů, kterým můžeme věnovat svůj čas v našich životech. Léčení znamená sebeobjevování a sebepochopení.

Já, Bodhidharma, nyní promlouvám ke všem, jenž touží znát i můj příběh. Můj příběh zná mnoho z Vás, neboť Shaolinský chrám, jenž je mým kulturním dědictvím pro celou planetu, je v této době znám po celém světě.

Poselství temného anděla o životní harmonii, která je složena z rovnováhy mezi světlem a temnotou - dobrem a zlem - yin a yang, které tvoří celý náš život.

Každý má možnost napojit se na jakýkoliv aspekt bytí, jakoukoliv osobu, bytost. Zde Vám předávám to, co načetl jsem skrze meditaci v napojení na Ježíše Krista.

Svobodná vůle vede nás směrem, kterým chceme dosáhnout určitého cíle, avšak člověk nemůže stavět se proti proudu života, nemůže vstoupit do řeky, jenž teče opačným směrem s očekáváním, že jej dopraví do onoho vytouženého cíle.

Svobodná vůle vede nás směrem, kterým chceme dosáhnout určitého cíle, avšak člověk nemůže stavět se proti proudu života, nemůže vstoupit do řeky, jenž teče opačným směrem s očekáváním, že jej dopraví do onoho vytouženého cíle.

Marek Szweda
+420 720 380 694

Szweda.marek.1995@gmail.com

Údaje podnikání:
IČO: 071 13 706, neplátce DPH
Karviná-Ráj, Samoty 116/1, 734 01