Marek Szweda

COVID-19 JAKO HOŘKÁ PILULKA

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Právě pár dní nazpět setkal jsem se s Alžbětou Šorfovou, kdy jsme si společně velice pěkně popovídali nejen na téma duchovního života, životní cesty a o tom, jak je těžké naslouchat sám sobě… Bude to pěkný rozhovor na cestyksobe.cz, na který se můžete těšit v průběhu několika týdnů. Ale vraťme se nyní k tématu, kvůli kterému si čtete tento článek – téma koronaviru – co vedlo mne k jeho zápisu?

V průběhu našeho setkání se mne Alžběta zeptala, zda bych nechtěl skrze channeling zprostředkovat takovou “aktualitu” duchovních mistrů, se kterými spojen jsem. Já osobně tato témata nijak zvláště neprozkoumávám, nevěnuji jim pozornost a spíše se zajímám o sebe-poznání a zapsání toho, co zapsáno býti má bez jakéhokoliv zásahu, neboť to je vždy to nejryzejší a pokud člověk naslouchá, pak je mu vždy sděleno to, co v danou chvíli skutečně potřebuje slyšet. V průběhu našeho rozhovoru jsme se koronaviru nevěnovali, avšak ona “žádost” Alžběty nezůstane nevyslyšena, neboť jsem také velice zvědav, jak na tuto životní lekci nahlížejí právě duchovní Mistři, kteří nad námi bdí a skrze životní nadhled mohou mnohé pomoci uchopit, třeba formou tohoto psaného channelingu. Jsem přeci jen tak trošku spisovatel. 😉

Zdravíme tě, příteli náš. Jsme zde nyní s tebou, jako v každé chvíli, neboť jak už sám víš, čas je pouhopouhý pojem, jenž značí oddělenost a přece zde někteří již dávno jsou s námi… Ptáš se na téma koronaviru? Jak zvláštní je slyšet tuto otázku zrovna od tebe, když přece již znáš základní universální zákony, kterými se v universu vše řídí!

Ale pojďme se tedy společně podívat na tuto tématiku, která je přece tak jasná a přece to necháváte jako nejvyšší mystérium všech dob.

Ano, někteří velcí filosofové, znalci života, duchovní mudrci v rolích šamanů, kněží, mágů, všichni zajímali se o skutečnost, co je to život a proč je všechno právě takové, jaké je a není to jinak. To jsou velmi důležité otázky, budeme-li se bavit například o zmiňovaném koronaviru. 

Pojďme se však podívat nejdříve na to, proč lidé ve svém životě strádají, proč zažívají bolesti, proč objevují se viry a bakterie, které způsobují vážná onemocnění, či dokonce úmrtí… Je rakovina horší, než koronavirus? … Kdo ví?! 😉 Ale nyní lehce zvážníme a půjdeme trošku do hloubky této problematiky.

Co je to strast? Je to životní cesta, která vede nás určitým směrem, aniž bychom si toho byli vědomí? Je to o oné zmiňované ušlechtilé osmidílné stezce, kterou kázal Buddha? O čem to vlastně celé je, proč lidí zažívají strasti? Umíte si sami odpovědět na tuto velice důležitou otázku?

Napovím Vám. Vše v životě děje se z určitého důvodu. Ano, můžeme to přisuzovat vyšším silám, jako například Bohu, andělům, či démonům, nebo to můžeme brát jako vůli universa, tedy prostředí, ve kterém se v dané chvíli Vašeho života nacházíte. Ano, je zde tolik náhledů na tuto tématiku, že je velice důležité věnovat se skutečně analýze daného tématu z mnoha úhlů, aby bylo dosaženo onoho jádra celé této věci.

Vše, co člověk prožívá, prožívá z toho důvodu, že to prožívat má. Aby se posunul kupředu ve svém životě? Aby dokončil, co započal? Aby objevil podstatu života? … Nezáleží na tom, jaký smysl tomu dáte. Každý nahlíží na onu perlu poznání z toho úhlu, který mu v dané chvíli zapadá do jeho pohledu na život. Avšak jsme to vždy my, jakožto jednotlivá vědomí, která určují, čemu v danou chvíli věnujeme svou pozornost. Není to tak, že cokoliv, co prožíváme, budeme považovat za bolestivé. Můžeme to brát jako hru poznání, můžeme se bavit jako malé děti a objevovat dosud nepoznané, avšak pokud si nedokážeme uvědomit onen pohled, ze kterého se neustále na toto díváme, pak jsme uvěznění, aniž věděli bychom o tom, že jsme vězněni.

A nyní se zaměříme přímo na onen Koronavirus, aneb Covid-19, jak krásně jste jej označili. První náznak můžete zahlédnout z numerologického hlediska – proč zrovna 1 a 9? Napadlo to již někoho se podívat na toto číslo a uvědomit si spojitost s tím, co tento koronavirus přináší lidem do jejich životů? Ano, jednička je počátek všeho a devítka konec všeho. Je to tedy taková zvláštní příležitost, kdy vše, co jest, je právě skrze onen vir posilováno do té nejkritičtější hodnoty a tedy vše, co není v souladu od 1 do 9, to vyobrazeno bude jakožto hodnota mimo tento systém a co není v souladu, to bude transformováno do podoby, která do tohoto rozsahu zapadá. Jednička a devítka dělá souhrn 10, což je vyobrazením podvědomého životního nastavení, které má každý jeden jediný z Vás v rámci kolektivního vědomí planety Země. Pokud nepřijmete svou celistvost, včetně podvědomí, budete neustále trpět, dokud neuvědomíte si svou celistvost a nepřijmete svou celistvost za úplnou a svou vlastní.

A tak je potřeba uvědomit si nyní právě onu celistvost života. Jednotlivé úrovně, jako vědomí, nadvědomí a podvědomí propojeny býti musí, aby ona celistvost člověka nastala. Jakmile nastane celistvost, problémy zmizí. Nezmizí, jako lusknutím prstu, ale onen celistvý člověk problém nepovažuje za problém. Celistvý člověk vnímá vše, co jest, jako onen harmonický celek, jenž je zde a člověk, jakožto tvůrčí a celistvá bytost může vše měnit k obrazu svému, je-li naladěn na správnou vlnu a tančí, jako list ve větru respektujíc vše, co jest a přece volí si, kudy letí respektujíc jednotlivé větrné proudy.

A tak jsem již vlastně z části odpověděl na to, co onen koronavirus pro Vás značí. Je to znázornění těch aspektů, které nebyly přijaty v rámci Vaší celistvosti. Jedno chce to a druhé chce ono a vzniká tak rozpor v tom jádru všeho – v každém z Vás. Všichni chtějí prožívat lásku, všichni chtějí býti šťastní a mýti dostatek všeho, co právě potřebují a přesto všechno lidé hromadí to, co nepotřebují v domnění, že přinese jim to štěstí… To je jen jedním příkladem za všechny, který je nádherným vyobrazením toho, co právě z hlediska oné numerologie tento virus vyobrazuje.

Jakmile člověk jde jednou úrovní svého já proti jiné, vzniká tak rozpor, jenž zapříčiňuje nesoulad nejen v jádru jeho vlastní existence, ale skrze vzájemnou propojenost se tento nesoulad vyobrazí do všeho, co jest a pak můžeme spatřit odezvu onoho universa jako vnějšího prostředí pro onoho člověka, který to vše zapříčinil. Tak vzniká vzájemná souhra, aneb jak s radostí říkáte – “Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.”

Nebylo by to dost, takto nastínit problém, který považujete za tak důležitý ve Vašem životě? Nebylo by šťastnější a radostnější věnovat se krásám života? Nebylo by přínosnější věnovat se věcem a činnostem, lidem, kteří Vás naplní životem a chutí tvořit? Cožpak jste se tak uvěznili v dogmatech důležitosti, že zapíráte sami sobě radosti ze života? Cožpak jste tak nesvéprávní, že nedokážete volit si, co v danou chvíli prožíváte? Probuďte se z kokonu svého bytí a vyleťte jako onen motýl, který tvoří radost a mír ve světě. Probuďte se a konejte, co Vám přísluší, neboť budete-li zapírat sami sebe, projeví se koronavirus i u Vás a probudí Vás, ať už v tady a teď, či v projevu, do kterého svou smrtí vstoupíte.

Nezapomínejte, že každý z Vás je tvůrcem svého osudu, svého života a tím ovlivňujete celé kolektivní vědomí planety. Však je to o tom, zda respektujete svou celistvost, nebo zda-li jste uvěznění ve svých dogmatech, jenž přijali jste za své vlastní vnějšími vlivy života… A o tom to celé jest. Mohl bych zde pokračovat donekonečna, rozebírajíc každý aspekt koronaviru, politiky, náboženství a způsobu života člověka, ovšem takto už je to poměrně zdlouhavé čtení a jako takový stručný náhled to takto určitě postačí, že? 😉

Přeji Vám všem, komu dostane se tento článek přečtení, abyste našli své skutečné já, čímž objevíte vše, co potřebujete objevit a přijmout. 

Mistr Itaniel I.

Moudrost na závěr

Svobodná vůle vede nás směrem, kterým chceme dosáhnout určitého cíle, avšak člověk nemůže stavět se proti proudu života, nemůže vstoupit do řeky, jenž teče opačným směrem s očekáváním, že jej dopraví do onoho vytouženého cíle.

Respektujte vždy život, a využívejte životní cesty, které jsou Vám přístupné, aby dosáhli jste svých životních cílů.

Marek Szweda