Marek Szweda

Mistr Bodhidharma

~ DUCHOVNÍ NADHLED ~

Já, Bodhidharma, nyní promlouvám ke všem, jenž touží znát i můj příběh. Můj příběh zná mnoho z Vás, neboť Shaolinský chrám, jenž je mým kulturním dědictvím pro celou planetu, je v této době znám po celém světě. Jsem hrdý na své druhy, neboť tolik staletí udržovat vědomosti nefalšované a skryté, to zabere mnoho úsilí. Mnoho učení sice bylo ztraceno během ničení historie čínského národa, kde bohužel ani Shaolin zcela nevydržel tyto procesy mocných, přesto všechno vše, co bylo potřebné uchovat, uchováno bylo nejen v psané podobě, ale zejména v lidech, což je nejdůležitější dědictví vůbec.


Mé učení je učení nalezení sebe sama skrze bojová umění, které jsem pomohl vyvinout ke stabilitě a rovnováze mezi duchovní a fyzickou složkou člověka. Neboť při dosažení určitého stupně fyzického těla samotné tělo podporuje Váš duchovní růst. Není člověka bez těla a bez těla není žádné poznání. To Vám kladu na srdce. Nikdy nenechte své tělo pozadu, neboť jak můžete jít hlavou vpřed, když tělo stojí na místě? Jedno provází druhé a nelze rozlišovat či oddělovat jednu Vaši část od druhé, neboť všechny části tvoří celek. Bodhidharma.

Mé učení je základem nynějších učení chrámů Shaolin, kde mniši probouzí sílu svého těla na maximální možný potenciál. Řekněme, že jsou to mistři vlastního těla, neboť pokud člověk ovládne své vlastní tělo, teprve pak stane se mocným člověkem. Mocný člověk zná sebe sama a má potřebnou vůli dosáhnout mistrovství svého vlastního těla skrze nezměrnou píli a disciplínu, jenž podstupuje každý den po mnoho let. To je základ klášterního, monastického života. Avšak nyní v této době již není potřeba strávit několik let v chrámech kláštera. Žijete v jiné době, než v jaké tyto metody byly vhodné a hojně se využívaly. To, co nyní musíte k ovládnutí svého těla udělat je to, že si načtete všechny informace skrze Vaše DNA a tam objevíte všechny informace, jenž umožní Vám ovládnutí svého těla skrze trénink a moudrost.

Já, Bodhidharma, prošel jsem všemi strastmi i radostmi života zde na Zemi a během mé poslední inkarnace, jenž byla právě vtělení do osoby, jenž je známá z dějin jako Bodhidharma, dosáhl jsem mistrovství díky mé vnitřní cestě poznání. Meditoval jsem mnoho let, než dosáhl jsem na odpovědi, jenž uvedli mne do světla Zdroje. Zdroj jsem poznal během svého pobytu v Číně v místě známé jako Bodhidharma’s cave – Bodhidharmova jeskyně. Právě tam jsem meditoval každý den po 9 let. Byla to pro mne poznávací cesta sebe sama, neboť právě uvnitř nás všech je zdroj moudrosti, jenž může nás v našich životech nasměrovat a pomoci nám nalézt správný směr života zde na Zemi. Během těchto dlouhých meditací přišel jsem na hlavní principy lidského života a universa, jako takového. Znázornění tohoto objeveného symbolu znázorňuje jin-jang. Jedná se o znázornění duality, které si nyní podrobně popíšeme.

Jin-Jang – znázornění 2 různých sil, 2 různých polarit, 2 různých elementů. Existuje mnoho vyslovených definic tohoto symbolu. Důležitý však je princip světla a temnoty. Neboť zejména v této době, 21. století, se tento princip rozhoduje uzavřít, aby vznikla smíšením těchto složek jednotná podstata vesmíru „Harmonie“.

Harmonie jako taková vznikne rovnováhou světla a temnoty, aby byl vytvořen univerzální základ pro vše, co je. Již není potřeba, aby temnota pokoušela světlo a světlo bránilo temnotě. Právě nyní nastává doba, kdy vše, co je, bude mít vědomí sebe sama. To je to, co v této době máte objevit – Jednotu.

Symbol – jin jang byl původně vyobrazením toho, že vše je duální a vše obsahuje všechny složky. Nikdy nic není jednotné zcela, tedy ne v předchozích tisíciletích. Jednota je vytvořena právě rotací jin-jangu, který získá rotací jednotnou strukturu. Již nebude možno rozpoznat, zda převažuje nějaká barva, již nebude poznat žádné rozdělení, bude jen jeden symbol, jenž bude ukazovat vše a přece v něm nic nepůjde vidět. Jaká to jednota přichází do světa!!!

Jin jang tvoří 2 části, 2 kapky, jenž tvoří koloběh duality. V každé kapce je obsažena esence kapky druhé, aby byla zajištěna rovnováha. Neboť pokud jsou tyto 2 esence naprosto odděleny, pak nastává naprostá diferenciace, která neumožňuje splynutí a pochopení obou esencí. Proto je tento znak tak důležitý. Neboť vyobrazuje to, že i největší světlo v sobě obsahuje nejčernější tmu a nejtemnější tma obsahuje tu nejjasnější jiskru.

Pochopením tohoto principu mnoho pochopíte, i když to v této době již není tak důležité, neboť jak jsem již oznámil, dostává se celý vesmír do fáze, kdy již nebudou rozdíly jako temnota a světlo, nýbrž bude nastavena jednota dle vývojového stupně planety Země, projektu lidí.

Princip jednoty bude novým principem, jenž nyní dostává konečnou podobu. Bylo již mnoho bojů světla a temnoty, znalostí a neznalostí, dobrem a zlem. Přichází však čas, kdy to, co bylo, již nebude důležité, neboť důležitá je právě jednota.

Jednota znamená obsažení všeho v jednom. Takto bych nazval tento proces, neboť právě díky jednotě vždy nastává největší posun. Jednota je také znázorněním harmonie, neboť bez harmonie není jednoty. Avšak jakmile nastane jednota, vše se změní. Ustanou všechny boje, vše nabere podobu, jakou má mít. Vše bude takové, aby nastala harmonie. Již nebudeme učit se, již nebudeme měnit se, již nastane doba, kdy nabereme na sebe to, co opravdu jsme a co být opravdu chceme bez toho, aniž bychom byli neustále mimo rovnováhu. Velice náročný tento koncept, jenž mám problém popsat slovy, nicméně důležité je, že nastává období, kdy bude jednota, nikoliv dualita, jak bylo do nynějška potřeba.

Právě nyní v této době chystá se nastavení a utváření této jednotné matrice, jenž nahradí celý vesmír do jednotné vibrace, do jedné jediné harmonie. Tato harmonie bude nastavena dle harmonie na planetě Zemi. Probudí-li se mnoho světla, světlo bude v universální matrici jednoty převažovat. Pokud však bude všude na Zemi temnota, temnota bude mít v této matrici převahu. Jaký to velkolepý Boží plán!!! A Vy konáte vše proto, abyste ignorovali to, co zřejmé je. Každý z Vás, lidí, může rovnováhu ovlivnit tak, že osvětlíte celý univers, nebo jej uvrhnete v temnotu. Rozhodnutí každého v této době bude ovlivňovat vesmírnou jednotu. Budiž to dar pro Vás. Neboť Otec Vám tento úkol nastavení rovnováhy jednoty svěřil a očekává, že tento úkol bude spravedlivě vykonán. Neboť kdo jiný může ovlivnit celý univers, než-li ti, jenž byli zvoleni svým lidem, svými civilizacemi, jako jejich vyslanci?

Nadcházející jednota, jenž bude vytvořena v roce 2023 bude trvat mnoho let, než bude moci být přenastavena na jinou hodnotu rovnováhy mezi světlem a temnotou. Tento proces připravoval se tisíce let, než se vše připravilo a nyní čeká se na osudový den, kdy se rozhodne, jak bude jednotná matrice universa nastavena.

S očekáváním tento boj o rovnováhu sleduje celý univers, neboť tak moc to ovlivní jejich světy. Právě Vy rozhodujete o tom, jaká úroveň světla a temnoty v matrici bude obsažena. Nikdo jiný, jen Vy osobně! Budiž to výzva pro všechny, jenž čtete tyto řádky, vzít zodpovědnost do svých rukou a žít tak, jak chcete, aby se žilo v celém universu.

Historie mého dědictví sahá do dob 524 Vašeho letopočtu, kdy bylo zřízeno základní učení pro mnichy tehdejšího kláštera, kde byli nedostatečně připravování k poznání sebe sama. Nebyli zdraví, ba ani moudří, neboť nelze zakusit moudrosti, aniž bychom nebyli zdraví. V té době bylo mi 21 let. Přišel jsem do chrámu jako mladý mnich z Indie, který byl učen v mnoha mystériích a mnoha filosofiích. Bylo jich tolik, že bych to ani nebyl schopen během mého života sepsat. To však není důležité. Přišel jsem do provincie Henan, kde jsem rozhodl strávit se zbytek svého života v chrámu, jenž byl široko daleko jediným na území tehdejší Číny. Po příchodu jsem byl uvítán samotným opatem, jenž byl indického původu. Tento opat byl mi přítelem a rádcem během této doby. Přátelé jsme se stali i se všemi mnichy, jenž v chrámu byli a studovali. Avšak přišla doba, kdy jejich styl prožívání chrámového života zastihlo zničení úrody nájezdem barbarů a mnichům dařilo se čím dál hůře. V tu dobu měl jsem sen. V něm bylo mi řečeno ze světla, že pokud chci těmto lidem pomoci a také i sám sobě, pak nezbývá, než jít do hor meditovat.

Tento sen, jenž byl mi velice přitažlivý, neboť byl tak jasný, a přitom tak moudrý. Vyšel jsem to ráno do hor, kde našel jsem jeskyni. Tato jeskyně poskytovala mi ochranu před větrem, avšak světlo zde pronikalo v krásném vchodovém nádvoří. Tato jeskyně stala se mým novým domovem na několik let. Trvalo mi 10 měsíců, než byl jsem schopen objevit samotnou podstatu meditace. Meditace je stav bytí, nikoliv pouhý pojem k pozici se zavřenýma očima, jak mnozí z Vás tyto pojmy rádi využívají, a přitom vůbec nevědí, co meditace je.

10 měsíců každodenního meditování bylo pro mne zapotřebí, abych se naučil opravdové niterné meditace!!! Nemyslete si, že jsem si sedl a na 9 let jsem upadl do meditace, jak hloupé! Obrovský potenciál jsem naštěstí měl z výuky mystiky již od svého mládí, kde jsme se učili základní filosofie života, které mi velice pomohly v pochopení sebe sama. Taoismus byl v té době velice rozvinutý, zejména v Číně. Jaká škoda, že většina tohoto krásného životního učení byla ztracena. Takže abych se vrátil k příběhu: Díky celoživotnímu studiu života, filosofie a cestování trvalo mi pouhých 10 měsíců k dosažení mé podstaty. Během této doby spal jsem, jedl jsem, meditoval jsem v této jeskyni, kde mi mniši z chrámu dopřávali potřebné jídlo a vodu, abych mohl se soustředit na úkol, jenž byl mi ve snu svěřen.

Během těchto 10 měsíců prožíval jsem několik fází vstupu do svého nitra. Budiž to krásné znázornění bran, jimiž i Vy musíte projít k pochopení hlubší pravdy! První brána je brána klidu. Zen. Klid je vyjádřením přijetí všeho, co je, jako součást Vašeho života. Přijetím všehobytí přijímáte i sebe sama, jako součást všeho, co je. Tato brána je ze všech nejjednodušší. Prostě být bez všech předsudků, bez všech přání, bez všech strastí. To je stav Zenu, právě to být tady a teď, jako součást celého světa. Brána druhá je bránou zapomnění. Tato brána již je hlouběji ve Vás, Vašem nitru. Tuto bránu trvalo mi otevřít mnoho, mnoho týdnů každodenních meditací.

Brána zapomnění je brána, jenž otevře Vaší duši všechny Vaše záznamy z předcházejících životů. Otevřením této brány poznáte to, kým skutečně jste s tím, jak skutečně poznat podstatu života. Třetí brána je brána poznání. Tato brána je k dispozici všem, jenž naleznou své skutečné já ve svém nitru. Tento člověk poté může čerpat z nekonečné studnice vědění, jenž je mu k dispozici. Jen ti, co poznají sebe sama, mohou čerpat.

Právě tato třetí brána byla mi studnicí poznání, ve které jsem hledal způsoby, jak pomoci lidem. Aplikací těchto informací, jenž byly mi předány, zjistil jsem veliký pokrok k uzdravení a objevování síly mezi mnichy, kterým jsem vše předával. Oni prohlásili mne za osvíceného, avšak to, co jsem udělal bylo pouhé načtení a pochopení informací, jenž každý člověk může obdržet. Bylo mi předáno oficiální poděkování opata kláštera. Já to však odmítl a ukázal jim způsob, jak také nalézt tyto informace skrze své nitro. Oni však nechtěli. Byli zaslepeni touhou být zdraví a nepochopili, že poznání a zdraví jedno je. Proto rozhodl jsem se po předání učení, jenž bylo mi svěřeno, uložit sebe sama do meditace. I šel jsem opět do jeskyně v hoře. I usadil jsem se naproti Slunci. I uspal jsem svou mysl a ponořil se hluboko, velice hluboko do mé duše, do mé podstaty bytí. Požádal jsem toho, jenž zjevil se mi předtím ve snu, o radu, kterou mohu pomoci všem lidem objevit svou pravou podstatu.

Již jsem nechtěl, aby všichni hledali mistry, aby jim ukazovali, co je správné a co nikoliv. I objevil se mi opět záblesk světla, jenž mne obklopil světlem a pocítil jsem obrovskou úlevu a lásku. Ptal jsem se na mnoho věcí, neboť chtěl jsem pochopit vše. Ale jakmile jsem se zeptal, odpovědí bylo ticho. Hřál mne příjemný pocit toho světla, avšak zaskočilo mne takové ticho, již zde nebyla žádná rada, žádný hlas. Jen ticho. Ticho, jenž probudilo mé srdce k radosti, neboť pochopil jsem moudrost, jenž tato bytost, toto světlo sdělovalo mi. Bylo to ticho, ticho, jenž umožní mi nalézt, co hledám. Upadl jsem v tomto stavu po bájných 9 let. Devět let, jenž strávil jsem bez pohybu, bez jídla, bez vědomí sebe sama. Byl jsem pryč. Byl jsem všude. Byl jsem tam, kde jsem právě potřeboval.

Tento stav, do něhož jsem byl uložen umožnil mi nahlížet do chrámů vědění, studoval jsem, poznával jsem, rozjímal jsem ve světle Zdroje, bylo mi dovoleno nahlížet do Akáši, trvalo mi mnoho let, než bylo mé studium těchto informací dokončeno.

Po ukončení mého studia probudil jsem se, abych vše mohl předat mnichům v klášteře. Samotný opat přijal mne k sobě a udělil mi titul poustevník SHI YAN TEO. Shi Yan Teo stalo se mé klášterní jméno, jenž bylo mi uděleno. Toto jméno jsem nadále ve svém životě všude využíval. Znamenalo to: Ten, jenž vydal se cestou, jenž nemožná vypadá. Po jmenování bylo mi přístupno učit mnichy, jako mistr mnich. Tento post byl mi předán, abych napravil učení, jenž v klášteře uznávali. Byl to systém založen jen a pouze na víře. Víra bez jakýchkoliv fyzických aktivit, bez sexu, bez žen, byl to klášter k pláči. Bohužel. Bylo mi však předáno učení, jenž jsem měl tomuto klášteru předat, a tak jsem i začal ihned po jmenování konat. Sestavil jsem skupiny mnichů, skupiny o počtu 20 osob, kde každá skupina měla své vlastní tréninkové harmonogramy. Harmonogram byl sestaven tak, aby každá skupina byla vyučována v každém aspektu učení, jenž jsem přinesl do chrámu.

Rozdělení do skupin mělo velký přínos. Nastal řád a pořádek, členové jednotlivých skupin stali se jako členové jedné rodiny. Pomáhali si, radili se, poznávali společně všechny aspekty učení života. Celý systém zakládal se na 3 hlavních aspektech: fyzický trénink, meditace: duchovní trénink, a trénink zdravotní a znalostní. Každý tento aspekt byl rozdělen do dalších aspektů, které tvořily celek života, jako takového a dodnes jsou tyto znalosti využívány po celém světě. Bylo to učení akupunktury, čchi kungu, bylinek, filosofie, metod objevování sebe sama. Tyto aspekty tvořily základy učení, jenž bylo mi předáno během mého studia ve svém nitru. Přijal jsem tuto úlohu, a tu jsem také velmi zodpovědně plnil. Bylo zde mnoho pochybovačů zvenčí, ale jakmile zažili tento systém života, pochopili. Z unavených a chabých mnichů stala se nejsilnější jednotka, jenž časem byla rozeslána do světa, aby šířili po zvládnutí všech aspektů, tyto znalosti do světa. Bylo vysláno mnoho mistrů, avšak mnoho z nich bylo zabito, neboť využívali nové metodiky a poznání, které se mnohým kmenům, národům a kulturám nelíbilo.

Během svého života učil jsem mnoho desítek mistrů, kteří také ovládli dokonale svá těla, své mysli, avšak i oni stále nepochopili a neustále chodili za mnou pro rady. Já jsem byl tichým mistrem, jenž předal znalosti a následně je uplatňoval v praxi, ale nebyl jsem tím, koho byste považovali za mudrce, či někoho podobného. Žil jsem monastický život společně s mnichama kláštera, byl jsem také ve skupině 20 stejně, jako každý. Společným úsilím udrželi jsme se zdraví, ale naše těla a mysli byli neustále posilovány. Dosáhli jsme mistrovství. Mistrovství svého těla, mistrovství meditace, mistrovství života. Mistrovská doba byla tahle doba, ve které jsem žil spolu se všemi na posvátném místě Shaolinu.


Můj život, nechť stane se ukázkou toho, že záměr pomoci bude vždy podporován. Neboť nehledě na čas, vše bude Vám poskytnuto pro to, abyste pomohli. Pomožte však nejdříve sami sobě k poznání pravdy. Neboť nemůžete se přes nevědomost sebe sama dostat k pomoci ostatním. Práce každého vždy začíná ve svém nitru, nikoliv u ostatních.

Pomoc ostatním je velice šlechetný záměr, avšak Vy lidé nerozumíte tomuto slovu. Pomoc můžete poskytovat jen tak, že tento záměr bude skrze Vaše srdce. Srdce totiž je Vaší silou. Srdce Vám napoví, komu máte pomoci a jakým způsobem. Každý člověk je jiný a potřebuje jinou pomoc. Někteří potřebují pomoc takovou, že právě žádnou pomoc jim nikdo nedá!!! Nesuďte všechny lidi v situacích tak, jak byste si přáli Vy. Pochopení jednotlivců Vám pomůže v pochopení celku, ale nejdříve pochopte sebe sama, neboť jeho pochopením otevře se empatie pro ostatní, díky které již budete vědět.

Bylo kdysi před 1500 lety založené mé učení, které obsahovalo mnoho moudrosti života. Trvalo mi mnoho let, než získal jsem tyto informace díky otevření brány poznání ve svém nitru. Mnoho takových mistrů chodí zde na Zemi, dnešní době. Dnešní doba je jiná, než během mého života. Není tím myšleno technologie a systém společnosti, nýbrž přístup k novým energiím, novým principům. Univers se neustále mění a s tím se mění vše. To, co bylo včera samozřejmostí již dnes neplatí. Člověk zde přišel, aby během změn v jejich životě objevil sebe sama, neboť tato základní složka Vás, se nikdy nemění během Vašeho života.

Váš život je životem změn, a přesto Vaše podstata je neměnná, je tedy více efektivní poznávání vnějšího světa, který se mění ihned, jakmile něco pochopíte, nebo má větší hodnotu poznávat své opravdové já, které je během Vašeho života neměnné? To záleží jen na Vás.

Já zvolil jsem hledání pravdy ve svém nitru tak, jak bylo mi ve snu prozrazeno. To byla má cesta, ve které jsem uspěl a přivedl na svět znalosti a poznání, jenž mělo lidem pomoci k sobě samému. Právě taková cesta je plná poznání a lásky. Nehledejte lásku venku, hledejte lásku ve svém nitru, neboť je důležité vzít na svá bedra, že to, čím jste Vy, je ovlivněn celý Váš život. Pak začnete sebe sama pozorovat a poznávat, neboť poznání sebe povede k poznání vnějšího světa.

Tento vnější svět je plný překážek, jenž můžete s láskou a porozuměním překonat, pokud znáte sebe sama. Znáte-li sebe sama, pak Vy VÍTE!

Znáte můj příběh. Znáte cestu, jenž jsem zde v mé poslední inkarnaci vykonal. Znáte mne, neboť i já znám Vás. Přijměte mne do svého srdce a já pomůžu Vám objevit sebe sama. Srdce je skryto za mnoha závoji, jenž jsou Vaše zkoušky, jimiž musíte projít. Já byl sám. Já byl sám a trvalo mi 10 měsíců, než uspěl jsem v překonání těchto závojů. Vy však máte pomoc nás, nanebevstoupeních mistrů, jenž jsme zde pro Vás. Jsme zde, abychom pomohli nastavit univerzální jednotnou matrici. Jsme zde pro Vás k rozpomenutí si všeho, co je potřebné pro Vaše úkoly. Jsme zde a je jen na Vás, zda budete chtít překážky podstupovat sami bez pomoci, nebo naší pomoci využijete a podstoupíte tyto zkoušky s pomocnou rukou. Síla spočívá v jednotě. Pokud máte sílu sebe sama, jste silní, máte-li však obsaženou i sílu ostatních bytostí, pak jste teprve mocní a máte moc vykonat to, co jste zde přišli v této inkarnaci vykonat!

Buďte mocní, probuďte své Já za pomocí společných sil Vás a nás, mistrů světla. Světlo je totiž silou, jenž stojí za probuzením vědomí. Světlo znamená otevření brány k poznání. Světlo, pokud se ve Vás probudí, otevře dveře poznání všem, komu dostane se Vašeho svitu. Svit znamená vyzařování Vaší energie. Vy, pokud jste probuzení, šíříte své světlo skrze energie, jenž se neustále mění vzájemně mezi lidmi. Jakmile působíte, i nevědomě, svou energií na energetické pole jiného člověka, stává se osvíceným. Osvíceným ve smyslu zapálení jiskry poznání, neboť ten, jenž kráčí po vodě, ten ukazuje cestu těm, jenž se topí. Ten ukáže, že je zde i cesta nad vodou. Voda se může stát přítelem, nikoliv jen tonoucím místem, v němž jsme uvízli díky nepochopení této vody. Voda je lékem i bolestí zároveň. Pochopíte-li však její význam, pak můžete využít to, co v dané chvíli potřebujete. Staňte se těmi, jenž VÍ. Stanete-li se těmi, co VÍ, pak budete majákem světla, jenž ukáže cestu všem, jenž tento maják spatří.

Tento maják, jenž bude součástí Vašeho energetického systému, bude pracovat na podvědomé úrovni každého člověka. Každý člověk nevědomě touží poznat sebe sama a svět takový, jaký opravdu je, a proto si na podvědomé úrovni načtou Vaše energie, jenž bude následně pracovat jako spouštěč reakcí poznání. Říkejme tomu energetický katalyzátor. Jakmile člověk vstoupí do energií takovýchto probuzených lidí, stává se více otevřený poznání. Nefunguje to tak, že budete lidem kázat, nýbrž je to o tom jim předat potřebné katalytické energie, případně jim i ukázat, čeho jsou lidé schopní, pokud vydají se cestou poznání.

Poznání, stále dokola opakující se slovo, proč? Protože jakmile člověk pozná, oč v životě jde, pak teprve může objevovat. Ten, jenž nezná, nemůže ani objevovat. Nelze najít zlato, pokud jej neznám a nevím, k čemu je. Takový člověk, jenž si není vědom zlata, takový člověk kolem něj projde, i kdyby to byla celá skála ze zlata. Pokud nemáte znalosti, jenž vedou Vás určitou cestou, pak cestu nikdy nedokončíte. Pokud však informace máte, znáte je, víte, co znamenají, poté se můžete vydat cestou objevování a poznání.

Jak mohl by člověk s brýlemi poznat svět, kdyby ztratil brýle a nic neuviděl? Vy ztratili jste všichni brýle, díky kterým viděli jste vše tak jasně. Někteří rozeznávají obrysy, někteří však úplně propadli v temnotu svého zraku. Ukažte takovým lidem, že i bez brýlí člověk může svůj zrak plně obnovit a uvidět svět takový, jaký opravdu je.

Můj úkol nyní spočívá ve vedení mého dědictví, kultury Shaolinského chrámu, to je to, co jsem zde na Zemi v poslední inkarnaci přenechal, co jsem objevil a poznal, co jsem všem předával, co jsem zvládnul objevit. Velice mnoho bylo zatraceno, avšak jen v materiálním světě. Pokud se mnichové Shaolinu rozhodnou objevovat ve svém nitru, pak se bohatství kultury Shaolinu mnohonásobně zvýší, a to navíc v nových technikách, nových energiích. Já povedu zastánce mého dědictví k objevení toho, co důležité je. Jsem mnich, shaolinský patron, jsem SHI YAN TEO, který je známý po celém světě jako Bodhidharma. Já jsem zde a ti, jenž kráčí cestou mého dědictví, ti nechť objeví sebe sama skrze cestu v mé přítomnosti!!!

Budiž Shaolin stane se největšími pracovníky světla na celém světě. Poznání sebe sama skrze mistrovství svého těla, mistrovství poznání svého nitra, mistrovství ve znalostech, to vše je součástí mého dědictví, tak nechť se toto dědictví šíří do celého světa, neboť je nejvyšší čas, aby se tak stalo.

Já, Bodhidharma, jsem zde vždy a vždy zde budu, neboť já jsem mistrem, jenž byl nanebevstoupen. Já ovládnul sebe sama a poznal jsem to, co důležité je, svou podstatu a tím i podstatu všehobytí.

Nechť je mé dědictví střeženo šaolinskými mnichy, aby se nikdy neztratilo na tomto světě. Nechť věčné je mé učení rozvoje lidského ducha společně s lidským tělem. Znalosti, nechť proudí skrze nitro každého člověka, jako nekonečný vodopád poznání. Otevřete brány tomuto proudu informací, neboť neuděláte-li to, poškozujete svým omezením sebe sama a tím i celý univers, celý Vás svět tím trpí, neboť to, co můžete skrze své nitro předat světu, to jsou dary, jenž mohou změnit celý Vás svět. Nejen znalosti, nýbrž i technologie, zdraví, vše je k dispozici, pokud člověk ponoří se do svého nitra tak, jako dokázal jsem to i já během mé inkarnace.

Možná znáte učení Buddhy, Buddha je mým největším přítelem, neboť naše učení byla tak sjednocená a jedno rozvíjí druhé. Náš příběh byl podobný, i když jsme každý měli cestu jinou. Já byl chudým mnichem a on byl dědicem trůnu, jaký to rozdíl, jaký to však paradox, že i ten nejchudší, i ten nejbohatší, došli poznání sebe sama skrze zapomenutí všeho, co je obklopuje a ponořením do svého nitra poznali skutečnost bez zkreslení vnějším světem. Sedíme bok po boku, mistr vedle mistra, jsme zde a všechny podporujeme, neboť každý zaslouží si naši podporu.

Mistr Jeshua, mistr Mohamed, mistr Mojžíš, mistr Konfucio, mistr Jidáš, všichni povznesení mistři zde nyní jsme společně a sledujeme každý Váš krok, kterým směřujete. Vězte, že nás mistrů, je mnoho, i když stále nás je málo k tomu, čeho bychom chtěli dosáhnout. Zabere ještě mnoho, mnoho let, než bude konečně náš plán dokončen, než povznese se potřebné množství duší, aby se kolektivní vědomí universa posunulo do vyšší sféry!

My mistři jsme na energetické rovině, již neexistujeme v žádné fyzické rovině, žijeme jako multidimenzionální bytosti, jenž konají úkoly od Otce Zdroje. Jsme na tisících místech zároveň, jsme inkarnováni na mnoha světech, stejně, jako Vy nyní zde na Zemi. Jsme zde i s Vámi a ani o tom nevíte. Já osobně jsem se již od své mistrovské inkarnace zde na Zemi neinkarnoval, neboť pomáhám ze sféry mistrů, aby Shaolin měl nad sebou strážnou ruku, jenž ukáže jim cestu a poskytne jim podporu, kdykoliv potřebují.

Nejsem sice s Vámi fyzicky, má energie však prostupuje každým, jenž vydá se do posvátných míst chrámu Shaolin, či ten, kdo studuje mé učení, toho já posiluji svou energií.

Nechť má energie střeží mé dědictví navždy, neboť není žádná síla, jenž mohla by mé dědictví narušit úplně.

Nechť mniši Shaolinu hledají a rozšiřují mé učení, neboť já jen založil stavební kameny, na které však může být postaven celý palác, jenž bude dosahovat nebeských krajin. Já Vám všem přenechal tyto základy, které každý z Vás může využít ke svým stavebním pracím. Chcete-li postavit palác, musíte projevit větší úsilí, než ten, jenž si na těchto základech postaví stan.

Palác, jenž během svého života stavíte, můžete obohatit o mnoho nádherných ozdob, materiálů, můžete využít pomoci ostatních k postavení svého paláce mnohem dříve, než byste to dokázali samotní. Vše je ve Vaší režii. Avšak základ vždy musí být pevný, jako skála, ani při zemětřesení nesmí se narušit tyto základy, neboť ať už stavíte cokoliv, jakkoliv pevný, krásný palác, vždy se zbortí, pokud základní kameny jsou špatně sestaveny. Budiž to výzva, abyste hledali základy v mém dědictví, jenž jsem zde na Zemi zanechal.

Buďte však tvořiví, nenechte se zmást tím, co vypadá úžasně, ale úžasné to není, ba naopak. Sledujte vše bedlivě a vše, co se dozvíte, aplikujte do svého života, abyste poznali, zda je to pravda, či pouhopouhá lež, jenž měla zastřít Vaši mysl od pravdy.

Má úloha zde byla předat tyto základy, jenž jsou obecnými nástroji k poznání sebe sama. Já předal vše, co jsem znal, co jsem objevil v sobě sama. Vy nyní musíte převzít mé učení tam, kde bylo ukončeno a začít pokračovat v jeho kompletaci. Budiž to výzva pro chrám Shaolin, aby nezaostával v tom, co bylo, nýbrž vydal se cestou pokroku, jenž ukáže světu pravdu sebe sama, Bodhidharma.

Nyní si pojďme říci o základních principech, jenž jsem zde na Zemi zanechal. Věřte, že bylo toho mnoho, jenž bylo mi dovoleno poznat a předat dále. Základem mého učení je však má cesta k poznání samotnému, neboť není důležité, kolik knih jsem zapsal, důležité je, že jsem ukázal cestu, kterou lidé mohou samotné poznání získat.

Bez pomoci druhých, jen pomocí svého nitra, jenž je vševědoucí a nezměrné. Cestu jsem již popsal, nyní se pojďme společně podívat na další aspekty, jenž jsem zde přinesl.

Fyzické tělo, složka nás samotných, která nás provází od zrození, až do naší smrti zde na planetě Zemi. Fyzické tělo je jedinou možností, jak opravdu poznat sebe sama, neboť poznáním svého těla dokážete vstoupit do stavů, které Vám dovolí poznat sebe sama. Prvním nedílným učením byl tedy fyzický trénink, nejen aktivní trénink, běh, nýbrž také statické pozice, jenž měly blahodárný efekt pro naše těla. Byl to systém, jenž využíval práce mysli, práce energie, matky Gaii a práce těla.

Součástí tréninku bylo pomocí energií posilovat své tělo a měnit potřebné esence na jiné tak, aby byla dosažena harmonie všech esencí, jenž jsou stavebními kameny těla. Znalosti, jenž jsem na toto téma předal, již byly zcela zapomenuty, nyní již existují pouze zápisy technik, jenž byly k vytvoření rovnováhy esencí a tréninku tělesné složky člověka využívány. Součástí nynější kultury Shaolinu je poznávání těchto technik skrze své zkušenosti, již není přesné, co k čemu slouží, měli by opět napsat přesné postupy a informace, neboť bez znalostí není tréninku, trénink bez znalostí, je jako využívat počítač, aniž byste o něm cokoliv věděli. Studiem a následnou praxí lze dosáhnout výborných výsledků, bez znalostí však samotný trénink může zabrat celý život, a to jsem právě lidem ukázal jako jeden jediný celek, spisy technik i to, jak fungují, tím dosáhl jsem výborných výsledků. Mnichové, jenž žili v tu dobu v šaolinském klášteře, ti dokonale ovládli svá těla. Oni věděli, jakou sílu má, jakou moudrostí oplývali! Jaká škoda, že mnoho bylo zatraceno kvůli politikaření a moci. Kolik mužů padlo za to, aby pokřivili mé učení… To se sice stalo, avšak lidé zachovali si ve svých nitrech znalosti, jenž vždy opětovně zapsali. Bylo toho mnoho zničeno, chrámy byly opětovně vypalovány, a přece vždy byly obnoveny a kultura, jenž jsem Vám přenechal, je zde až dodnes.

Další nedílnou složkou mého učení bylo poznávání sebe sama. To je samozřejmě i spojeno s fyzickým tréninkem, kde však poznáváme sebe sama zvnějšku. Druhá část mého dědictví je objevování sebe sama tak, jak dokázal jsem nalézt sebe sama i já. Tohoto stavu uvědomění si sebe sama je možné pouze hlubokou meditací, kdy se ocitnete mimo prostor i čas. Zjistíte, kdo jste, co chcete, co děláte, co dělat máte, vše bude objeveno, pokud dosáhnete skutečné hluboké meditace poznání. Skrze meditaci přichází i krok 3. Třetí díl mého učení, a tím je zápis toho, co je nám předáváno, co jsme objevili, tyto znalosti dále slouží, jako základní stavební kámen pro všechny, jenž touží po poznání. Skrze třetí díl mého učení měly se předávat všechny znalosti do celého světa. To však bylo zapomenuto. Již v této době fungují mé zanechané principy pouze z části. Zbytek byl zapomenut, avšak tím, že se v Shaolinu opět napojí na mé energie, započne kompletní obnova mého dědictví v čisté podobě a započne opět studium a šíření informací do světa tak, jak jsem to zamýšlel a přál si, aby to tak bylo, Bodhidharma.

Další složkou mého dědictví byl systém vedení chrámu. Chrám byl veden radou, nikoliv opatem. To byl systém, jenž jsem přinesl do kláštera Shaolin. Rada mistrů, tato rada vedla tento shaolinský chrám, neboť jednotlivec, ať již je jakkoliv vyspělý, nemá mít moc rozhodovat ve všem. Mým poselstvím v této oblasti bylo založení moci ve více lidech, jenž byli uznáni jako nejvyšší mistři té doby, daného kláštera. Takovýto post měli vždy 4 nejvyšší mistři, jenž se právě vyskytovali a žili v chrámu.

Tento princip zajišťuje rovnováhu a vhodné podmínky pro řízení a rozhodování. Pokud jedinec upadne, zbylí mistři jej povzbudí a zastanou jeho roli. Pokud však vládne 1 osoba, nemá možnost svého osobního růstu. Je omezován. Nelze se rozvíjet, když jako hlavní představitel Shaolinu musíte neustále vykonávat nutné práce. Pokud se vedení chrámu ujmou 4 nejvyšší mistři, je zajištěn neustálý rozvoj, neustálá ochrana, neustálá stabilita. To nechť rozhodne opět shaolinský opat, zda opět obnovit toto mé kulturní dědictví, či nikoliv. Bodhidharma!

Další mé dědictví bylo založení chrámů mistry, jenž byli vychováni. Byli zvoleni mistři, jenž měli šířit spisy, znalosti a ukázání dokonalosti seberozvoje do světa. Tato tradice, ačkoliv se i v dnešní době mistři vydávají do světa, zahodili původní koncept a nyní jen předávají povrchní informace, jenž pomohou, avšak ne k úplnému pochopení. Je to spíše jako moudro, jenž člověk musí sám pochopit. Již v dnešní době mniši neznají přesné významy mouder, jenž jsou jimi řečeny. Myslí si, že není potřeba tyto moudra rozvíjet, neboť každý si tu informaci musí najít sám v sobě. To však je špatně, obzvláště v této době, neboť poskytnete-li člověku moudro i s jeho popisem, člověk ihned pochopí. Pokud jej však necháte bez popisu, může pravý význam objevit až za mnoho let a to v dnešní době rozhodně moudré není, neboť nyní je zapotřebí co nejvíce probudit lidi, a to nezvládnete hádankami, nýbrž konkrétními informacemi, jenž se musí rozšířit do světa.

Dalším dědictvím, jenž jsem zde zanechal, jsou chrámy po celé Číně. Zanechal jsem po svém životě chrámy, jenž byly zasvěceny k poznání sebe sama. Byly to chrámy, jenž byly nazvány HATHA! Tyto chrámy však byly zničeny vládci Číny. Osobně jsem byl za tehdejším carem, jenž kdysi vládl Číně za tehdejší dynastie Tao. Byl jsem pozván do paláce, abych byl vyslyšen, domluvili jsme se tak, že bude umožněno tyto chrámy postavit výměnou za předání tehdejších znalostí království. Pro nás nebyl problém podělit se o tehdejší znalosti, neboť pokud i v království budou lidé, jenž znají sebe sama, pak tato královská rodina bude jistě přínosem pro celou Zemi. To se však nestalo, neboť oni toužili jen po moci a odmítali hledat uvnitř svého nitra. Využili pouze informace, jenž byly uplatnitelné na fyzické rovině a tím jejich učení skončilo. Nicméně chrámy Hatha se začaly brzy budovat a byli připravování mistři, jenž se chopí vedení těchto chrámů, aby šířili znalosti a poznání. Tyto chrámy již dávno zanikly v zapomnění, neboť byly zničeny během změn dynastií…

To bylo poselství, jenž chtěl jsem Vám připomenout. Nebyl jsem pouhým mnichem, jenž jen seděl a meditoval. Snažil jsem se o probuzení lidského potenciálu skrze rozvoj všech aspektů bytí. Vnímejte mne, jako někoho, kdo se zasloužil o šíření pravdy do světa, a z části jsem jistě uspěl, neboť chrám Shaolin je znám po celém světě a mý stoupenci učí se sebe sama. To je to, co bych chtěl ještě vyzdvihnout. Učení sebe sama, objevování své vlastní síly, své vlastní podstaty, své vlastní proudy informací, to je to, co důležité je a co by měl každý během svého života konat, poznávat sebe sama, neboť poznáním sebe sama uvolňují se bloky, jenž brání všemu poznání vynořit se na povrch.

Já, Bodhidharma, jsem s Vámi všemi. Jsem zde, neboť je to má úloha od Otce-Zdroje a svůj úkol splním tak, jak bylo mi dáno i na Zemi. Mějte otevřené oči a otevřené srdce, neboť jen tak uvidíte i to, co vypadá krásně, ale přitom je to vyžrané červama zevnitř.

Mějte se na pozoru, neboť Vy máte sílu uvidět pravdu, rozhodnete-li se tak! Buďte pozorní ve svých životech, buďte sami sebou, abyste se vždy cítili dobře. Být v harmonii sám se sebou je největší dar, jenž můžete sami sobě udělit. Tento dar však je odměnou za tvrdou práci sám na sobě, není zde jiná cesta k harmonii než skrze vlastní poznání svého nitra. Své nitro poznávejte pečlivě, každý den, ať už v meditaci, nebo pozorováním sebe sama v normálním životě. Život Vám neustále hází klacky pod nohy, abyste pozorně tuto cestu sledovali, zakopnete-li o něj, pak jste nepozorní, to je celý příběh o lidských překážkách. Jak jednoduché a Vy si myslíte, že Váš život je prokletý, či cokoliv jiného… Není. Je takový, jaký jej potřebujete mít k objevení sebe sama.

Poznání sebe sama skrze všechny své aspekty bytí, to je to, co jsem zde na Zemi zanechal a žádám všechny, ke komu se tento spis dostane, aby zanechal odsuzování a lenosti a věnoval se všem aspektům jeho života naplno bez rozdílů. Neboť skrze poznání lze projít mnoha cestami, z nichž první je skrze meditace, druhý je skrze znalosti a třetí, poznání fyzické roviny bytí, svého dokonalého těla. Těla, jenž není jen pouhou schránkou, jenž má svou životnost. Tato schránka je unikátní součástí Vás a Vy skrze tělo dokážete objevit svou pravou podstatu. Nehledejte mimo, hledejte právě tam, kde právě jste.

Ty, jenž čteš tyto řádky, ty jsi byl veden životem, abys objevil tento spis. Ať už jsi zastánce Shaolinu, nebo jsi o něm nikdy neslyšel, tebe vyzývám, nechť začneš na sobě pracovat, neboť skrze dokonalou souhru všech aspektů bytí je ti dovoleno poznat vše, na čem opravdu záleží. Budiž tvůj záměr stane se posvátným a povede tě osvětlenou cestou sebe sama. To Vám vážení čtenáři přeji a budu Vás provázet Vaší cestou na věky věků.

S nejvyšší láskou a úctou,

mistr Bodhidharma

Moudrost na závěr

„Neboť lidé s nejhlubším porozuměním hledí do svého nitra, ničím nerozptylováni, neboť jasná mysl je Buddha. Dosahují porozumění Buddhy bez využití jejich myslí.“

Mistr Bodhidharma